Drogplan

Det är rektorns ansvar att se till att det finns både en utbildnings- och handlingsplan för insatser inom ANDT i skolan idag. En drogplan ska ge instruktioner för både det preventiva arbetet och vad man ska göra om man upptäcker droger i skolan.

I januari 2011 gav Utbildningsdepartementet skolverket ett regeringsuppdrag att utforma utbildningsinsatser om ANDT (Alkohol, narkotika, doping & tobak). Uppdraget sträcker sig till 2014 och utbildningsinsatserna ska framförallt  handla om förebyggande åtgärder.

Varje rektor har ansvar för att utforma en handlings- och utbildningsplan på sin skola. Handlingsplanen ska innehålla interna utbildningsinsatser för skolpersonalen så att de tidigt kan upptäcka tecken på bruk av droger, stärka relationerna och samarbetet med elevernas vårdnadshavare samt stärka relationerna till polis och socialtjänst.

Rektorn ska också se till att eleverna får undervisning om riskerna med droger, och att de aktivt får jobba med drogfrågor i undervisningen. Överlag är det rektorns uppgift att tillsammans med skolpersonalen skapa en bra arbetsmiljö för eleverna där deras självkänsla och självförtroende stärks.

Förebyggande insatser
Det förebyggande arbetet handlar både om den allmänna skolmiljön samt utbildning av skolpersonal.  Tanken från skolverkets sida är att skolan ska införliva undervisning om riskerna med narkotika, tobak och alkohol i samtliga ämnen under en längre tid.

Förebyggande åtgärder kan även innebära att skolan involverar och utbildar föräldrarna själva eller i samarbete med exempelvis polis och socialtjänst.

Viktigt att elever trivs i skolan
De flesta forskare och experter tycks vara överens om att skolans främsta möjlighet att påverka ungdomar att avstå från droger är att skapa ett gott skolklimat där eleverna trivs och där de känner att de utvecklas. Det mest effektiva drogförebyggande arbetet är därför att verka för att ungdomar hittar en meningsfull tillvaro i skolan. 

 

 

 

                     

Fyra viktiga områden
Statens folkhälsoinstitut, FHI, lyfter fram fyra viktiga områden för det drogförebyggande arbetet i skolan:

1. Ökat föräldrainflytande i skolan ökar både elevernas hälsa och studieprestationer. Stöd till föräldrar via föräldrakurser motverkar också problembeteenden hos barnen.

2. Lärarens ledarskap i klassrummet har visat sig vara den enskilt mest betydelsefulla faktorn för att främja goda skolprestationer och förebygga problembeteenden. Genom att ha struktur och arbetsro i klassrummet, goda relationer till eleverna, tydliga sociala spelregler och arbeta med kommunikation och uppmuntran, kan läraren skapa trygghet i klassen och minska risken för utagerande beteenden och därigenom alkohol- och drogbruk.

3. Stärka elevernas sociala och emotionella kompetens.
Det finns i dag pedagogiska metoder och program där elevernas ges möjlighet att träna till exempel förmågan till samspel med andra, hantera sina känslor, lösa konflikter, fatta vettiga beslut och överblicka konsekvenserna av sitt handlande.

4. Reducera förekomsten av mobbning.
Forskning visar att arbetet mot mobbning, för att ha en långsiktig effekt, måste involvera samtliga nivåer i skolan; skolledning, lärare, elevhälsans personal, elever och föräldrar.

Insatser vid missbruk
Del två i en drogplan bör hantera de rutiner en skola har när de förebyggande åtgärderna har misslyckats och en elev misstänks bruka eller missbruka narkotika. Rektorn ska se till att det finns klara direktiv på vart skolpersonalen ska vända sig både inom den egna skolan och hos andra myndigheter. Skolpersonalen ska veta vilka skyldigheter de har och vilka skyldigheter andra myndigheter har.

Föräldrarstöd
För de föräldrar som har ett barn som hamnat i missbruk kan det vara bra att som skolpersonal uppmuntra dem att söka hjälp och vägledning. En möjlighet är att söka sig till Föräldrarföreningen mot narkotika (FMN) som är en stödgrupp med ett femtiotal lokala föreningar runt om i landet och dessutom en internationell förankring inom Europa.

Länk till föräldrarföreningen mot narkotika