Insatser som hjälper

Skolan är en av många aktörer som behövs för att bedriva ett drogförebyggande arbete bland unga. Men vad är det egentligen som hjälper? Vilka insatser ger resultat? Statens Folkhälsoinstitut har i boken ”Berusning på schemat” (2010) sammanställt de insatser som har visat sig ge bäst resultat:

1. Begränsad tillgänglighet. Forskning visar att insatser som begränsar tillgängligheten ger den allra största effekten. Till exempel ger systembolag, alkohol- och tobaksskatt och åldersgränser för köp av tobak större effekter än om man försöker begränsa efterfrågan på på alkohol och andra droger genom information och opinionsbildning (Babor, 2004; Edwards, 1994). Att minska förekomsten av langning, påverka föräldrar att hålla 18-årsgränsen för alkohol och tobak eller arbeta för en tobaksfri skoltid hjälper alltså mer än att bara undervisa om riskerna med droger.

2. God anknytning och studieframgång. Att lyckas med skolarbetet, goda sociala relationer med jämnåriga och vuxna och positiv bekräftelse minskar också risken för missbruk. Det förebygande arbetet går alltså hand i hand med skolans kärnuppdrag.

 

 

 

 

3. Kunskap för att kritiskt granska och kunna fatta egna beslut. Enbart kunskap minskar inte riskerna för drogmissbruk, men att lära sig att kritiskt granska påståenden och myter ökar möjligheten att ta egna ställningstaganden.

4. Sociala färdighetsprogram ger bäst effekt. Av de drogförebyggande program som utvärderats verkar så kallade sociala färdighetsprogram vara de mest lovande. Det kan innefatta träning genom exempelvis rollspel om att kunna säga ner och stå emot grupptryck.

Läs gärna mer i ”Berusning på schemat” (FHI, 2010)

"Skolans främsta möjlighet att påverka ungdomars alkoholkonsumtion ligger i att erbjuda en miljö som minskar förekomsten av utagerande psykiska problem. Studier av skolmiljö visar att välstrukturerad undervisning, där eleverna upplever att de kan påverka sin situation i skolan, minskar risken för skolmisslyckanden och utagerande problem, vilket också medför minskad konsumtion av alkohol." Sven Bremberg, med dr och docent i socialmedicin.