Tobak som inkörsport

Fler och fler studier pekar på sambandet mellan rökning och andra droger. Idag anser många att tobak är en inkörsport till annat missbruk.

Det finns olika hypoteser om varför just rökning och annan drogkonsumtion tycks gå hand i hand.
En är att nikotinet påverkar belöningssystemet och att en rökare därför är mer mottaglig för andra substanser som påverkar samma system. En annan hypotes är att vissa personer på grund av sociala och genetiska riskfaktorer är i riskzonen för att hamna i missbruk generellt oavsett vad missbruket manifesteras i för drog.

De som röker testar oftare cannabis

Oavsett vilken av dessa hypoteser man väljer att tro på innebär rökning och därefter  alkohol de första stegen i ungdomars droganvändning. Enligt en undersöking gjord av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (www.can.se) hade 39 procent av av de pojkar som rökte eller snusade i årskurs två i gymnasiet använt narkotika (främst cannabis). 

 

För flickorna var siffran 27 procemt. Detta kan jämföras med de pojkar och flickor som inte rökte eller snusade, varav bara 7 procent av pojkarna och 4 procent av flickorna hade använt narkotika. En annan sak man såg var att de som rökte eller snusade var större konsumenter av alkohol.

64 procent av de som röker hade använt cannabis

En undersökning gjord av Statens folkhälsoinstitut i Skåne visar att av de gymnasieelever som röker hade hela 64 provent använt cannabis. Detta kan jämföras med de 4 procent som använt cannabis bland icke-rökare. De elever som regelbundet drack alkohol och blev berusade hade också testat cannabis i högre utsträckning (54 procent) än de som aldrig drack sig berusade (1 procent). Många som testat en gång kunde tänka sig att göra det igen och få visste att cannabis är skadligare för unga än för vuxna.

Nikotin kan förstärka effekten av cannabis

Forskning visar också att en person löper större risk att börja med cannabis ju tidigare personen börjar använda tobak. Studier visar att nikotin kan förstärka cannabis belöningseffekt. Nikotin kan alltså öka risken för ett cannabisberoende. Nikotin ökar även risken att bli beroende av alkohol, visar forskning.

I andra vetenskapliga studier har man också hittat tydliga samband mellan rökning och cannabis bland unga. De ungdomar som löpte störst risk att använda både tok och cannabis var de ungdomar som hade en sk ”kicksökande” personlighet. De ungdomar som använde både tobak och cannabis löpte också ökad risk för psykiska hälsoproblem.