Upplägg Solskiftesskolan

Med utbildning av hela arbetslaget och återkommande ämnesövergripande temadagar satsar Solskiftesskolan i Åkersberga, tre mil norr om Stockholm och får resultat. Marie Wengse, SO-lärare med lång erfarenhet av drogpreventivt arbete är en av eldsjälarna.

”Vi har lyckats väldigt bra med att jobba på bred front mot olika slags missbruk” berättar Marie. På skolan har man prövat olika metoder. ”Vi har prövat olika metoder och stämt av med eleverna genom enkäter om vad de tycker har gett mest” säger Marie.

Temavecka eller temadagar?

Ett år hade de en temavecka med ämnesövergripande undervisning. I hemkunskapen tog man till exempel upp hur man ska hantera vin till maten. I samhällskunskapen, det ämne som Marie själv undervisar i, tog man upp hur mycket missbruk kostar samhället.

Andra år har man haft en hel temadag istället. Just dessa temadagar är något eleverna uppskattar, säger Marie. Och därför har man nu valt att ha temadagar istället för temaveckor. Eleverna får lyssna på föreläsare med kunskap om droger eller egna erfarenheter. Man visar filmer, högläser ur litteratur, gör man värderingsövningar och samtalar med eleverna.

Fungerar det att ta in föreläsare med egen erfarenhet av missbruk?

Att lyssna på föreläsare som berättar om sina egna erfarenheter, antingen någon som själv tidigare varit missbrukare eller en nära anhörig är uppskattat. Det är dock viktigt att det framgår att den som kommer med egna erfarenheter har haft det svårt, annars kan det få en motsatt effekt och göra eleverna nyfikna istället säger Marie. ”Det finns givetvis alltid en risk att drogundervisning ger motsatt effekt” fortsätter hon, ”det är en svår balansgång men jag tror att man måste våga ta den risken.”

Hon minns speciellt två föreläsare som påverkade ungdomarna starkt: ”Jag använde KRIS en gång och det var väldigt lyckat, de skickade en vuxen man som pratade om sina erfarenheter som missbrukare. Det syntes att han hade haft ett hårt liv. En annan gång hade vi en ung tjej som kom dit och berättade om sin kompis som dött av narkotikamissbruk. När hon berättade gick det in på ett helt annat sätt. Så anhöriga och människor med egna erfarenheter är bra.”

Hur undviker man att drogundervisningen blir en instruktion i hur man missbrukar?

Varje år finns det alltid någon bland eleverna som under undervisningen förespråkar cannabis och menar att det inte är så farligt. Det ser inte Marie som något svårt problem att hantera; hon känner sig hemma i ämnet och kan svara på frågorna.

Svåra frågor

Exempel på svåra frågor i klassrummet kan vara varför det är legalt med cannabis i vissa länder om det är så farligt. Eller att bemöta argument som de hittat på nätet, där det hävdas att alkohol är farligare än cannabis. Många kan känna sig obekväma i en sådan situation, vilket kan bero på att man saknar kunskap om vad exempelvis cannabis gör.  Marie själv tycker att det bästa sättet att hålla sig uppdaterad är att vara nyfiken och söka upp kunskapen själv, på tex CANs hemsida, samt följa den allmänna debatten kring cannabis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslaget hjälper till att hålla alla uppdaterade

På Solskiftesskolan finns ett system där lärarna kan ta stöd av varandra och hjälpa varandra att hålla sig uppdaterade. Man jobbar i olika arbetslag som träffas och delar med sig av det man varit med om, pratar om hur man upplever olika situationer och kan fråga varandra om saker man känner sig osäker på. Arbetsgrupperna träffas en gång i veckan och leds av en arbetsledare, som i sin tur ingår i en ledningsgrupp tillsammans med rektorn.
 

All information samlad på ett ställe

Utöver arbetsgrupperna har man ett rum där all tänkbar information om ANDT finns så att lärarna kan hämta vad de behöver.

Föräldrarutbildning

Solskiftesskolan lägger ner mycket resurser och energi på att utbilda föräldrarna. Man anordnar föräldramöten med föreläsare från olika myndigheter. Polisen kommer och berättar hur tecken på att ens barn missbrukar. De brukar bland annat ha med sig en jacka som luktar cannabis så att föräldrarna kan lära sig känna igen lukten. Även Österåkers beroendemottagning deltar i möten och informerar föräldrarna.

All information samlad på ett ställe

Utöver arbetsgrupperna har man samlat all tänkbar information om ANDT i ett rum så att lärarna kan hämta vad de behöver.

Föräldrarutbildning

Solskiftesskolan lägger ner mycket resurser och energi på att utbilda föräldrarna. Man anordnar föräldramöten med föreläsare från olika myndigheter. Polisen brukar komma och lära ut hur man kan märka om ens barn missbrukar. De brukar bland annat ha med sig en jacka som luktar cannabis så att föräldrarna kan bekanta sig med och känna igen lukten. Även den lokala beroendemottagningen kommer till mötena och informerar föräldrarna.

ÖPP

Solskiftesskolan har även introducerat ÖPP (Örebros preventationsprogram), ett preventionsprogram som från första början var tänkt som en åtgärd mot alkohol, men även fungerar för cannabis. Programmet fokuserar på föräldrarna som samlas klassvis. I grupperna kommer man genom samtal överens om gemensamma regler. Man utbyter telefonnummer och skapar ett föräldrarnätverk. Det är föräldrarnas ansvar att hålla dessa möten och att aktivt jobba inom nätverket.

På frågan om vilka tips Marie har för en lyckad ANTD undervisning svarar hon snabb: ”Man ska vara påläst, det är jätteviktigt. Sedan ska man vara lyhörd; man får inte strypa någon fråga och strunta i den, utan måste hela tiden försöka lyssna på vad de har att säga. Så, lyhörd och påläst. Och engagerad givetvis. Eleverna måste känna att man bryr sig på riktigt.”

Örebros preventionsprogram

ÖPP står för Örebros preventionsprogram, och är ett evidensbaserat alkohol och drogförebyggande program. Det riktar sig i första hand till föräldrar med barn som går i högstadiet. Programmet ges som strukturerade presentationer en gång per termin på skolans ordinarie föräldramöten. ÖPP är Sveriges mest använda föräldrastödsprogram och är utvecklat av utvecklingspsykologiforskarna Koutakis & Stattin vid Örebro universitet. Det övergripande syftet med informationen till föräldrarna är att ge dem kunskap, motivation och argument för att ha tydliga förväntningar på sitt barns beteende.

Maries bästa tips för bra ANDT undervisning:

  1. Var påläst
  2. Var lyhörd
  3. Visa engagemang