Är det sant att man får lägre IQ av cannabis? En av de mest omfattande studierna om cannabis kommer från Nya Zeeland.Vad berättar den för oss? Individuell uppgift som kan genomföras individuellt på NO lektioner eller engelska.

NO/ENG lektion

Tidsåtgång: 1 – 3 lektionstimmar
Målgrupp: Gymnasiet
Material: Studie i sin helhet samt en sammanfattning på svenska (finns på Drogupplysningen.se)

Individuell uppgift

Den här uppgiften kan med fördel även kombineras med uppgifter i argumentationsanalys.

Instruktion
Förklara för eleverna hur en studie normalt är uppbyggd med en sammanfattande inledning, resultat och diskussion.  Berätta kort om studien från Nya Zeeland som är unik i det att den följt människor från tidig barndom till vuxen ålder. Beskriv också vad ”prospektiv longitudinell” studie betyder, dvs Prospektiv: data samlas in framåt i tiden och Longitudinell: Individen mäts mer än en gång. Be dem att ta sig igenom framförallt inledning och diskussion. Man kan även genomföra uppgiften genom att läsa sammanfattningen.

Uppgiften är individuell och varje elev får i uppgift att samla in svar på nedanstående frågor. Tillgång till ordlista eller google translate eller liknande verktyg krävs då textena är på avancerad engelska.

Uppgift:

Svara på nedanstående frågor individuellt:

  • Vad var syftet med studien?
  • Hur länge studerade man de människor som var med?
  • Vilka skillnader såg man mellan de som missbrukade cannabis och de som inte gjorde det?
  • Är det någon skillnad på om man börjar röka cannabis som vuxen eller som ungdom? Vad säger studien om det?
  • Vad tror du är orsaken till att de människor som studerades uppvisade lägre IQ? Ge din åsikt.
  • Var det något i studien som förvånade dig?

LEKTION - "Lägre IQ av cannabis?"

 

Studien från 2012 som genomfördes i Nya Zeeland visar att cannabismissbruk  leder till lägre IQ, försämrad koncentrationsförmåga och sämre minne. Studien visar också att det är effekter som inte försvinner även efter ett avslutat missbruk.

Samlade uppgifter har tidigare pekat på att ett långvarigt, tungt cannabismissbruk kan orsaka bestående nedsatthet av hjärnans funktion. För att undersöka om detta stämmer följde forskare från Nya Zeeland, Storbritannien och USA 1037 deltagare i Dunedin Cohort-studien födda år 1972/1973 till dess att de blivit 38 år gamla.

Den nya studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences. I studien undersöktes deltagarnas cannabisanvändande vid åldrarna 18, 21, 26, 32 och 38 år. Intelligenstester gjordes vid 13 års ålder och sedan vid 38 års ålder. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan ihållande cannabisbruk och neuropsykologisk nedgång och att ta reda på om minskningen bara gäller tonåringar som använder cannabis.

Tvärt emot vad många trott fann man att ett regelbundet bruk av cannabis faktiskt ledde till en försämrad intelligens. Att sluta med cannabis visade sig inte hjälpa mot förändringen.

Läs hela studien här:

http://infam.antville.org/static/infam/files/pnas.pdf

Eller en sammanfattning av studien på:

http://www.drogupplysningen.se/site/artiklar/dummare-av-cannabis

 

Material för nedladdning

Klicka på och ladda ner det material du är intresserad av.
Du måste vara inloggad för att kunna ladda ned material

Registrera dig
eller

Relaterade artiklar