Tips ANDT undervisning

En central del av skolans drogförebyggande arbete handlar om att skapa ett gott skolklimat och främja en god lärandemiljö. Studier av skolmiljö visar att en välstrukturerad undervisning, där eleverna upplever att de kan påverka sin situation i skolan minskar risken för skolmisslyckanden och utagerande problem. Det leder också till minskad konsumtion av droger. Unga behöver också kunskap om droger för att stärka sin förmåga att ta ställning, genomskåda myter och värdera olika budskap, i media, på nätet och i ungdomsgrupper.

Läroplan och mål
Skolverket genomförde för några år sedan en kvalitetsgranskning av undervisningen i skolor om tobak, alkohol och narkotika (ANDT). De största bristerna var att det saknades uttalade mål för undervisningen. Det fanns också brister när det gällde uppföljning av arbetet, kompetensutveckling av personalen, elevmedverkan och samverkan med närsamhället och föräldrarna. En orsak till detta är sannolikt att de övergripande målsättningarna som anges i centrala läroplaner är övergripande och oprecisa.

Viktigt att sätta upp konkreta lokala mål för ANDT-undervisningen
I den kommunala skolplanen och i skolans arbetsplan bör man ställa upp mera konkreta, tydliga och precisa mål för ANDT-undervisningen än vad som finns i Lgr11. Annars är det svårt för skolan att uppskatta graden av måluppfyllelse i ANDT-undervisningen i utvärderingar.

 

 

Några viktiga områden för en bra ANDT-undervisning är:

Skolplaner och arbetsplaner. Att skolan har en arbetsplan för ANDT-undervisningen med tydliga och utvärderingsbara målsättningar, framtagna i en bred process där även elever ingår. Målen är kända och accepterade av alla i skolan samt av föräldrar och organisationer i närsamhället. Rektorns ledarskap spelar en avgörande roll för utvecklingen av fungerande handlingsplaner, insatser som främjar skolanknytning, trygghet och lärande samt för att alla elever ska få en bra ANDT-undervisning.

Tydliga mål Om lärarna på en skola tycker att målen för ANDT-undervisningen är diffusa eller saknas, är det rektorns roll att initiera en utveckling mot tydligare mål och bättre pedagogiska och organisatoriska förutsättningar. Hon eller han ska också se till att ANDT-undervisningen samordnas till de ämnesövergripande kunskapsområden som läroplanen föreskriver.

Lärarens egna värderingar Lärare som bedriver ANDT-undervisningen kan behöva tänka igenom sin egen syn på frågorna. Det kan vara bra att avsätta tid i arbetslaget för att komma fram till vilka frågor de vuxna på skolan måste ha ett gemensamt och tydligt förhållningssätt kring.

Kompetensutveckling. Skolan har en långsiktig och planerad kompetensutveckling inom ANT- området (även bland den pedagogiska personalen).

Elevmedverkan. Skolans ANDT-undervisning utgår från elevernas situation, förutsättningar och erfarenheter. Elevaktiverande metoder och arbetssätt, som engagerar eleverna i arbetet, tillämpas.

Uppföljning. Skolan dokumenterar, följer upp och utvärderar sina undervisningsinsatser på ett sätt som är relevant i förhållande till uppsatta mål och valda strategier.

Läs mer på;
www.skolverket.se (skolutveckling/hälsa/ANDT)

Här kan du hitta fler tips på bra lektionsupplägg:

"Berusning på schemat" - stöd och inspiration för undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Statens Folkhälsoinstitut 2011.

ANDT i Kristianstads kommun